aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    
podstawowe informacje  |  lokalizacja:    Odra  .  Warta  .  Stawska Góra  .  Niedzieliska  .  Bug  .  Żurawce  .  Kąty  .  Dobużek  |  zadania


ŻURAWCE (PLH060029)

Ostoja Żurawce obejmuje zbocza 3 wzgórz znajdujących się w bliskim sąsiedztwie miejscowości Korhynie, Żurawce i Machnów Stary w powiecie tomaszowskim. Projektem "Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka" objęta będzie powierzchnia ok. 38,5 ha. Na ostoję Żurawce składają się 2 użytki ekologiczne: Korhynie (5,74 ha) , Żurawce (3,45 ha), rezerwat przyrody Machnowska Góra (25,3 ha), oraz przylegające do nich fragmenty muraw kserotermicznych o łącznej powierzchni ok. 4 ha.

Największa powierzchnia (Machnowska Góra) znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Tomaszów). Pozostałe obiekty należą do osób prywatnych oraz do Spółdzielni Produkcji Rolnej w Żurawcach.

Ostoja Żurawce położona jest na styku Roztocza Środkowego i Małego Polesia (Kotlina Pobuża). Rejon ten odznacza się obecnością garbów kredowych pozbawionych pokrywy lessowej. Na najbardziej stromych zboczach wzniesień, o ekspozycji S i SW, wykształciły się unikalne zbiorowiska roślinności kserotermicznej z bardzo dużym udziałem gatunków okrajkowych z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei. Spotykamy tu duże powierzchnie porośnięte zaroślami jałowca pospolitego Juniperus communis (siedlisko znajdujące się pod ochroną prawa Unii Europejskiej - kod 5130) oraz inicjalne kwietne murawy kserotermiczne (kod 6210) z udziałem barwnych roślin kwiatowych, jak pszeniec różowy Melampyrum arvense, rzepik pospolity Agrimonia eupatoria, sparceta siewna Onobrychis viciifolia, szałwia okręgowa Salvia verticillata i in. Licznie spotkamy na terenie ostoi rośliny objęte ochroną prawną, np. zawilca wielkokwiatowego Anemone sylvestris, szafirka miękkolistnego Muscari comosum (gatunek wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin), pasożytniczą zarazę czerwonawą Orobanche lutea i in. W sumie na terenie ostoi występuje 20 gatunków roślin objętych w Polsce ochroną.

Na obszarze Machnowskiej Góry odnotowano obecność smużki stepowej Sicista subtilis, gatunku gryzonia, znajdującego się pod szczególną ochroną prawa Unii Europejskiej. Ponadto cały obszar ostoi jest miejscem występowania rzadkich i ginących gatunków bezkręgowców, jak: szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone, modraszek lazurek Polyommatus thersites, modraszek Rebela Maculinea rebeli, paź królowej Papilio machaon, karłątek akteon Thymelicus acteon i ogończyk akacjowiec Satyrium acaciae. Spotykamy tu także inne, rzadkie gatunki owadów oraz liczne pajęczaki.

Ciekawostką wzgórza w Żurawcach jest obecność bunkra z czasów II wojny światowej, należącego do tzw. Linii Mołotowa. Podobne bunkry znajdują się w okolicach Teniatysk i Mostów Małych.

Największym zagrożeniem dla ostoi jest zarastanie muraw i jałowczysk przez ekspansywne krzewy, jak śliwa tarnina Prunus spinosa, dereń świdwa Cornus sanguinea, ligustr pospolity Ligustrum vulgare i różne gatunki róż Rosa sp. Poważnym zagrożeniem dla muraw kserotermicznych są również nasadzenia sosny czarnej Pinus nigra i zwyczajnej P. sylvestris na Machnowskiej Górze, ekspansywna trawa rozłogowa - trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos oraz eutrofizacja siedliska wywołana przez środki ochrony roślin z okolicznych upraw. Innym poważnym zagrożeniem jest położona w pobliżu Machnowskiej Góry populacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, ekspansywnej byliny o dużych rozmiarach. Rosnące tu dekoracyjne gatunki chronionych roślin bywają wykopywane lub zrywane na bukiety.