aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    
podstawowe informacje  |  lokalizacja:    Odra  .  Warta  .  Stawska Góra  .  Niedzieliska  .  Bug  .  Żurawce  .  Kąty  .  Dobużek  |  zadania


PODSTAWOWE INFORMACJE

Projekt jest odpowiedzią na negatywne zmiany przebiegające w obrębie muraw kserotermicznych w całej Europie, w tym również w Polsce. Głównym jego celem jest kompleksowa ochrona najcenniejszych płatów muraw kserotermicznych w naszym kraju wraz z ich cenną florą i fauną. Dlatego właśnie do realizacji projektu wybraliśmy dwa bardzo różne i oddalone od siebie regiony w Polsce - Lubelszczyznę oraz dolne odcinki dolin Odry i Warty, ale będące jednocześnie jednymi z najcenniejszych skupisk roślinności kserotermicznej w Polsce. Wszelkie działania zaplanowane w projekcie nastawione są na zachowanie cennej mozaiki siedlisk ciepłolubnych, ważnej dla utrzymania wysokiej bioróżnorodności i licznych gatunków roślin i zwierząt o zróżnicowanych wymaganiach siedliskowych (m.in. gatunków okrajkowych i zaroślowych). Projekt nastawiony jest na testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w ochronie muraw kserotermicznych w Polsce oraz na rozpowszechnianie wiedzy na ten temat.

Czas trwania projektu to 4 lata, od 2010 do 2013 roku.

Osiem obszarów Natura 2000, wybranych do realizacji projektu (Dolna Odra, Ujście Warty, Stawska Góra, Niedzieliska, Kąty, Żurawce, Dobużek i Zachodniowołyńska Dolina Bugu) to w większości obszary powołane przede wszystkim dla ochrony roślinności kserotermicznej. W niektórych z nich (m.in. Kąty, Stawska Góra, Żurawce, Niedzieliska) murawy kserotermiczne obejmuje aż 50-70% powierzchni, w tym płaty ze storczykami. Ponadto, na części wymienionych obszarów występują również inne siedliska wymienione w Dyrektywie Siedliskowej: ciepłolubne murawy śródlądowe, zarośla jałowca pospolitego i wisienki stepowej oraz łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe. Obszary objęte projektem są stanowiskami jednych z najrzadszych gatunków kserotermicznych w Polsce. Wśród nich są gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Obszary włączone do projektu, podobnie jak większość płatów muraw kserotermicznych w Polsce i Europie, podczas ostatnich kilku dekad zostały silnie zagrożone przez intensyfikację rolnictwa i związane z tym zmiany użytkowania gruntów. Najbardziej dotkliwe dla muraw jest porzucanie ekstensywnego wypasu i uruchomiona tym sukcesja naturalna, zalesianie, zaorywanie i przekształcanie w pola uprawne. Innymi negatywnymi procesami jest eutrofizacja muraw i wnikanie gatunków obcych związane z negatywnymi zmianami warunków abiotycznych. Niniejszy projekt ma zapobiegać kolejnym negatywnym zmianom, zachodzącym na tle przedstawionych wyżej procesów.