aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    
podstawowe informacje  |  lokalizacja:    Odra  .  Warta  .  Stawska Góra  .  Niedzieliska  .  Bug  .  Żurawce  .  Kąty  .  Dobużek  |  zadania


ZACHODNIOWOŁYŃSKA DOLINA BUGU (PLH060035)

Ostoja Zachodniowołyńska Dolina Bugu obejmuje znaczny odcinek doliny rzeki Bug. Projektem "Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka" objęte zostaną strome zbocza doliny, położone w okolicach wsi Gródek i Czumów koło Hrubieszowa. Murawy kserotermiczne na zboczach Bugu objęte są ochroną od lat 90. jako użytek ekologiczny Błonia Nadbużańskie. Wcześniej jedyną formą ochrony, obejmującą tutejsze zbiorowiska roślinności kserotermicznej były 3 pomniki przyrody o niewielkiej powierzchni.

Wszystkie działki gruntowe znajdujące się na terenie objętym projektem są własnością prywatną lub wspólnotową.

Obszar, na którym realizowany będzie projekt "Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka" położony jest w Kotlinie Hrubieszowskiej, mezoregionie Wyżyny Zachodniowołyńskiej. Na stromych zboczach doliny Bugu w okolicach Gródka i Czumowa, a także na przydrożach i nasypach kolejowych, wykształciły się murawy kserotermiczne (kod 6210) zespołu Thalictro-Salvietum pratensis. Towarzyszą im również m.in. niewielkie płaty zbiorowiska z kłosownicą pierzastą Brachypodium pinnatum. Licznie występują tu rozmaite gatunki ciepłolubnych roślin: rutewka mniejsza Thalictrum minus, bardzo rzadkie na Lubelszczyźnie oleśnik górski Libanotis pyrenaica i gorysz alzacki Peucedanum alsaticum, szałwia łąkowa Salvia pratensis, chaber driakiewnik Centaurea scabiosa i in. Na terenie objętym projektem występuje ok. 15 gatunków roślin objętych w Polsce ochroną. Spośród nich, na uwagę zasługuje zwłaszcza szczodrzeniec zmienny Chamaecytisus albus, wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin, i mający tu jedyne krajowe stanowisko. Ponadto spotykane są tu: zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris, dzwonek boloński Campanula bononiensis, wężymord stepowy Scorzonera purpurea, łyszczec wiechowaty Gypsophila paniculata, goryczka krzyżowa Gentiana cruciata i in.

W bliskim sąsiedztwie stromych zboczy występował niegdyś suseł perełkowany Spermophilus suslicus. Obecnie jego rozproszone kolonie spotykane są wśród pól w okolicach Gródka. Inną ciekawostką okolic Gródka jest znajdujące się tu średniowieczne grodzisko, należące do Grodów Czerwieńskich.

Z powodu obecności pól uprawnych na wierzchowinach zboczy, obserwuje się spływ środków ochrony roślin, które powodują eutrofizację wierzchnich warstw gleby i wnikanie gatunków nitrofilnych i trawiastych w murawy kserotermiczne. Przyczynia się to do ubożenia flory tego obszaru. Paradoksalnie, duże zwarcie runi utrudnia, bądź też uniemożliwia bytowanie gatunków krzewiastych na większości nadbużańskich muraw. Z uwagi na usytuowanie muraw blisko zabudowań wiejskich, dekoracyjne gatunki roślin bywają zrywane lub wykopywane. Pozbawione wypasu od ponad pół wieku murawy, są też często wypalane.