aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Powstał rezerwat przyrody "Słoneczne Wzgórza" (Zadanie A2)
Kompleks muraw kserotermicznych w pobliżu miejscowości Raduń i Zatoń Dolna nad Dolną Odrą należy do najcenniejszych skupisk roślinności kserotermicznej w regionie. Teren ten położony jest na styku doliny Odry oraz przylegającej do niej od wschodu wysoczyzny. W rezerwacie występuje wiele płatów dobrze zachowanych kserotermicznych muraw kwietnych i ostnicowych, na których rosną skrajnie rzadkie w skali kraju gatunki roślin. Poza roślinnością kserotermiczną, omawiany obszar charakteryzuje się wyjątkowym bogactwem gatunkowym świata bezkręgowców i ptaków. Stwierdzono tu występowanie m.in. jelonka rogacza i pachnicy dębowej a także rzadkich ptaków drapieżnych, w tym bielika, kani rudej i puchacza.

Niestety ochrona muraw kserotermicznych na gruntach lasów użytkowanych gospodarczo jest bardzo utrudniona. Wynika to z konfliktu interesów między zarządzającym gruntem, który zgodnie z obowiązującym prawem ma obowiązek dążyć do utworzenia typowego lasu z dobrze wykształconym drzewostanem, a potrzebami ochrony gatunków ciepłolubnych, które najczęściej polegają na usuwaniu drzewostanu. Z tego względu Klub Przyrodników od kilku lat podejmował starania by najcenniejsze przyrodniczo tereny w sąsiedztwie miejscowości Raduń objąć taką formą ochrony, która umożliwiałaby intensyfikację zabiegów ochrony czynnej na murawach kserotermicznych.

Starania o utworzenie rezerwatu trwały kilka lat i wiązały się z pracami terenowymi i szczegółowym planowaniem, jednak zakończyły się sukcesem. Dnia 8 sierpnia 2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał zarządzenie w sprawie uznania najcenniejszych przyrodniczo terenów za rezerwat przyrody "Słoneczne Wzgórza". Dzięki powołaniu rezerwatu możliwe jest skuteczniejsze hamowanie procesów sukcesji i degeneracji muraw poprzez odpowiednie kształtowanie struktury roślinności i różne zabiegi ochrony czynnej, realne stają się również plany regeneracji muraw w miejscach ich historycznego występowania.