aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Piły poszły w ruch! (Zadanie C1)
W październiku rozpoczęły się wycinki drzew i krzewów na murawach kserotermicznych objętych projektem. Do końca tego roku mamy zamiar oczyścić blisko 20 ha muraw kserotermicznych na terenie obszarów Natura 2000 Dolna Odra, Ujście Warty (NW Polska) i Żurawce (SE Polska). Usuwanie inwazyjnych gatunków drzew i krzewów jest jedną z podstawowych metod ochrony muraw kserotermicznych. Brak użytkowania tych siedlisk spowodował, że z jednej strony zaczęły silnie zarastać na drodze sukcesji naturalnej, z drugiej natomiast, jako tereny nie przydatne w rolnictwie były masowo zalesiane. Obecnie wycinki trwają w obrębie muraw w okolicy Błeszyna (Dolna Odra) i na terenie rezerwatu Machnowska Góra (Żurawce). W obydwu przypadkach głównym celem jest usunięcie obcych dla flory Polski gatunków drzew. Na terenie Błeszyna usuwany jest samosiew robinii akacjowej - jednego z bardziej uciążliwych, zarastających murawy gatunków. Na terenie rezerwatu Machnowska Góra prowadzony jest pierwszy etap usuwania monokultury sosny czarnej, która została tu nasadzona w latach 70. Ponadto, w obydwu przypadkach ograniczane są zarośla tarniny, a na Machnowskiej Górze dodatkowo rozluźniane są jałowczyska. Celem prowadzonych przez nas wycinek nie jest usunięcie wszystkich drzew i krzewów z objętych projektem obiektów. Działamy zgodnie z zasadą, że heterogeniczna mozaika muraw, ciepłolubnych zarośli i pojedynczych drzew jest dużo bardziej bioróżnorodna niż jednolity płat murawy. W związku z tym bardziej okazałe i wiekowe drzewa i krzewy oraz płaty starszych, wielogatunkowych zarośli ciepłolubnych są pozostawiane. W wielu przypadkach pozostawiane są również obumarłe szczątki drzew - tak ważne dla ciepłolubnej entomofauny. Oszczędzane są również pasy zakrzaczeń na granicy muraw i pól uprawnych - stanowią doskonały bufor chroniący cenne siedliska przed spływem biogenów oraz przed środkami chemicznymi stosowanymi w uprawach.